Zbiornik na gaz płynny na działce – wymagane odległości

Odległość zbiornika na gaz to jeden z najważniejszych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy jego montażu. Co na ten temat mówią przepisy?

Wygoda, niska emisyjność i niezawodność wciąż skłaniają wielu inwestorów do montażu ogrzewania gazowego. Nie zniechęcają ich ani rosnące ceny paliwa, ani też ewentualne trudności z dostarczeniem go do kotła. O ile nie dotyczą one mieszkańców obszarów zurbanizowanych, to w lokalizacjach poza miastem należy przygotować się na to, że przyłączenie do sieci gazowniczej będzie niemożliwe.

Na szczęście nie oznacza to, że w takich przypadkach będziemy musieli zrezygnować z instalacji tego typu ogrzewania. Kocioł gazowy z powodzeniem może być zasilany gazem płynnym ze zbiornika. Z montażem tego ostatniego może jednak wiązać się kilka wątpliwości. Poza doborem właściwego zbiornika, największe znaczenie ma jego lokalizacja, a konkretnie odległość zbiornika LPG od budynku. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby użytkowników, ale też właściwości fizykochemiczne paliwa i związane z nimi kwestie bezpieczeństwa.

Co ważne, miejsce montażu zbiornika musi też zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Połączenie wszystkich tych aspektów nie jest łatwe – zwłaszcza bez odpowiedniej wiedzy. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, w którym wyjaśniamy, jak wybrać bezpieczną i funkcjonalną lokalizację zbiornika na gaz płynny.

Zbiornik na gaz – gdzie można go ustawić?

Zacznijmy od tego, że nie na każdej posesji może stanąć zbiornik na gaz płynny. Lista wyłączeń nie jest długa i tylko w niektórych przypadkach inwestor będzie musiał znaleźć inny sposób na zaopatrzenie kotła w paliwo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), ustawienie zbiornika będzie niemożliwe, jeśli:

 • wielkość posesji i rozmieszczenie budynków nie pozwala na osiągnięcie wymaganych odległości (więcej na ich temat piszemy w kolejnej części artykułu);
 • posesja jest zlokalizowana we wgłębieniu terenu;
 • przez posesję przebiegają nią rowy;
 • na posesji znajdują się studzienki lub wpusty kanalizacyjne;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają linie energetyczne;
 • posesja zlokalizowana jest na terenach podmokłych.

Zbiornik na gaz Płynny odległości

Wspomniane w poprzednim akapicie rozporządzenie szczegółowo określa też minimalne odległości zbiornika od poszczególnych budynków mieszkalnych, gospodarczych i komercyjnych oraz elementów infrastruktury. Wartości te uzależnione są od wielkości zbiornika oraz sposobu montażu. Dla modeli o pojemności do 3 metrów sześciennych odległość powinna wynosić:

 • odległość zbiornika gazu od budynku: 3 metry dla zbiorników naziemnych i 1 metr dla zbiorników podziemnych;
 • odległość zbiornika na gaz od granicy działki: 1,5 metra dla zbiorników naziemnych i 0,5 metra dla zbiorników podziemnych.

Z kolei w przypadku zbiorników o pojemności od 3 do 5 metrów sześciennych, inwestor musi zachować następujące odstępy:

 • od budynków: 5 metry dla zbiorników naziemnych i 2,5 metr dla zbiorników podziemnych;
 • od granicy działki: 2,5 metra dla zbiorników naziemnych i 1,25 metra dla zbiorników podziemnych.

Poza tym prawo reguluje także odległość od innych zbiorników. Dla modeli o pojemności nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych powinna ona wynosić co najmniej 1 metr. Przepisy określają również wymagania odstęp między zbiornikiem, a napowietrzną linią elektroenergetyczną oraz trakcją linii kolejowej lub tramwajowej. Pomiarów należy dokonać od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej oraz od szyny linii kolejowej lub tramwajowej. Zgodnie z przepisami należy zachować odległość co najmniej 3 metry dla napięcia do 1 kilowolta i 15 metrów powyżej 1 kilowolta.

Podziemny zbiornik gazu – odległości i wyjątki

Od powyższych zasad ustawodawca przewidział wyjątki. Odległość zbiornika na gaz od budynku może być mniejsza, ale należy przy tym spełnić określone warunki. Jeśli już na etapie projektowania i montażu zbiornika zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie, odstęp możemy zredukować do kolejno:

 • 1,5 metra dla zbiornika o pojemności do 3 metrów sześciennych;
 • 2,5 metra dla zbiornika o pojemności powyżej 3 do 5 metrów sześciennych.

By było to możliwe, na posesji wraz ze zbiornikiem powinny stanąć dwa elementy:

 • wolnostojąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego zlokalizowana między zbiornikiem a budynkiem. Musi ona być wykonana z materiału o odpowiedniej odporności ogniowej (klasa min. klasa R E I 120), a jej wymiary odległość od zbiornika powinny zapewnić pełne osłonięcie obiektu;
 • pionowy pas ściany budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika z 2-metrowym marginesem po obu bokach wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej klasa R E I 120, w którym nie wolno montaż stolarki otworowej.

Zastosowanie powyższych przepisów ma ogromne znaczenie. Chodzi nie tylko brak ewentualnych problemów z nadzorem budowlanym, ale też – a nawet przede wszystkim – o bezpieczeństwo użytkowników danego budynku. By zminimalizować ryzyko pożarów i wybuchów, warto zatem zachować odpowiednie odległości zbiornika na gaz płynny i budynkami, granicą działki oraz poszczególnymi elementami infrastruktury.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik