INFORMACJE
Z zakresu przeciwdziałania poważnym awarią

Zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. Nr 25, poz. 1973 ze zm.).

1. Oznaczenie prowadzącego instalację

GAZGROD PLUS SP Z O.O 96-300 ZYRARDÓW UL. JAKTOROWSKA 17
adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

96-300 ZYRARDÓW UL. JAKTOROWSKA 17

2. Zgłoszenie zakładu art. 250 ust 1

Rozlewnię Gazu GAZGROD PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Żyrardowie, zalicza się do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej dla zakładu zostały opracowane wymagane dokumenty „Program
Zapobiegania Awarią „ i „System Bezpieczeństwa” . Dokonano wymaganego zgłoszenia
dnia 15.06.2016r

3. Opis działalności zakładu

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z KRS i Koncesją udzieloną przez
Urząd Regulacji Energetyki jest w szczególności:

 • rozlewnia gazu płynnego propan – butan,
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • Napełnianie butli odbywa się w miejscu prowadzenia działalności. Na terenie zakładu
 • przewiduje się magazynowanie butli z gazem 11 kg w ograniczonej ilości tj. w punkcie sprzedaży detalicznej (przy bramie wjazdowej) 20 sztuk,
 • Napełnianie butli z gazem 11 kg następuje bezpośrednio przed przewiezieniem ich na miejsca sprzedaży. Butli z gazem 11 kg nie magazynuje się w hali rozlewni. Okresowo na terenie Rozlewni mogą znajdować się butle wymagające napraw usytuowane przy punkcie naprawczym oraz znajdujące się w punkcie sprzedaży gazu przy portierni.

4. Ilości kwalifikujące zakład do ZZR

Ilość substancji niebezpiecznych na terenie
zakładu (butle, zbiorniki, instalacje) wraz ze sposobem ich przeliczania określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w
zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 29
stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Ilością kwalifikującą zakład do ZZR jest
znajdowanie się na jego terenie do 200 Mg gazu płynnego propan, propan – butan.

Łączna ilość skrajnie łatwo palnych gazów skroplonych – węglowodorów lekkich
otrzymywanych z przerobu ropy naftowej:

G = G1 + G2 + G3 = 92,82 Mg + 85,34 Mg + 9,33 Mg + 0,22 Mg = 187,71Mg

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie
Skażenie gazami pożarowymi, pożar, wybuch.

5. Informacja o sposobie ostrzegania i postępowania

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
  • zwróć uwagę na kierunek wiatru , o opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, o nie zbliżaj się do rejonu katastrofy,
  • postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
  • bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
  • wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.), o w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi, o przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.), o po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.